Regulamin patronatu Fundacji

29 maja 2012

1. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o patronat Fundacji. Należy do niego dołączyć program / regulamin.

 

2. Wzór wniosku w postaci formularza dostępny jest na stronie internetowej Fundacji: http://patrimonium-europae.org w zakładce Patronaty.

 

3. Wypełniony formularz wraz z załącznikiem przesłać – na trzy miesiące przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z promocją wydarzenia – na adres Fundacji: 

 

Trzciniec k. Bydgoszczy
ul. Sowia 6
86-005 Białe Bota
e-mail: biuro@patrimonium-europae.org

 

4. Procedura rozpatrywania wniosków o patronat trwa 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku (termin ten może być dłuższy w przypadku książek).

 

5. Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić wnioskodawcy dodatkowe warunki, po spełnieniu których będzie możliwe objęcie danego przedsięwzięcia patronatem.

 

6. O decyzji wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej.

 

7. Odmowa objęcia patronatem jest ostateczna i wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

8. W sytuacji niespełnienia przez organizatora warunków opisanych w zasadach przyznawania patronatów lub złożenie niekompletnego albo nieczytelnego wniosku o objęcie patronatem, patronat Fundacji nie zostanie przyznany.

 

9. Informacja o przyznaniu przez Fundację patronatu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji.

 

10. Otrzymanie patronatu Fundacji zobowiązuje organizatora do zamieszczenia informacji o patronacie na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia, a także przesłania do akceptacji Fundacji projektów wszystkich materiałów, w których zostało wykorzystane nazwa i logo Fundacji.

 

11. Objęcie przez Fundację patronatu nad przedsięwzięciem nakłada na organizatora obowiązek przygotowania i przekazania sprawozdania z przebiegu wydarzenia objętego patronatem. Do sprawozdania można dołączyć przykłady materiałów i dokumentów, na których umieszczono nazwę i logo.

 

12. Sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia objętego patronatem Fundacji organizator ma obowiązek przekazać w terminie 30 dni od dnia zakończenia.

 

13. W uzasadnionych przypadkach Fundacja (np. podejmowanie działań mogących skutkować szkodą dla Fundacji oraz jej wizerunku, niewywiązanie się ze zobowiązań opisanych w punktach 10-11) może wycofać się z decyzji o przyznaniu patronatu, o czym poinformuje organizatora pisemnie.

 

14. Odebranie patronatu będzie miało miejsce w sytuacji nieprzestrzegania zasad oraz ujawnienia nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku o objęcie patronatem przez Fundacji .

 

15. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznego usunięcia informacji o patronacie z materiałów związanych z przedsięwzięciem oraz bezzwłocznego zaprzestania korzystania w jakiejkolwiek innej formie z informacji o objęciu patronatem przez Fundację.

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: +48 790 796 565.