Zasady przyznawania patronatu

29 maja 2012

1. Fundacja na rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „Patrimonium Europae” przyznając patronat kieruje się kryterium zgodności charakteru przedsięwzięcia z celami określonymi w § 5. pkt 1 statutu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może zadecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają tych kryteriów.

 

2. Patronat może być przyznany wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, związane z działalnością statutową Fundacji.

 

3. Patronat musi mieć sprecyzowane ramy czasowe. Może zostać przyznany wydarzeniu jednorazowemu lub działaniom o charakterze periodycznym. W tym ostatnim przypadku, czas trwania wydarzenia musi być dokładnie określony, a patronat okresowo odnawiany.

 

4. Patronatu nie przyznaje się osobom, organizacjom oraz stałej działalności.

 

5. Objęcie przez Fundację patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla danego przedsięwzięcia.

 

6. Fundacja nie ponosi finansowej, prawnej ani organizacyjnej odpowiedzialności za przedsięwzięcia objęte patronatem.

 

7. Patronatem nie obejmuje działań, z których organizator będzie czerpał korzyści finansowe.