Statut Fundacji

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja na rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „Patrimonium Europae”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Łukasza Narolskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Rafała Barabasza, zastępcę notariusza Andrzeja Barabasza, w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 17/2, w dniu 09.03.2012 roku – Repertorium A Nr 1335/2012.

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją – co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona – sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest Trzciniec.

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4.

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią Fundacji z danymi fundacji oraz owalną pieczęcią z logo fundacji, natomiast członkowie Rady i Zarządu Fundacji mogą posługiwać się pieczęcią imienną.

2. Fundacja może używać wyróżniającego je logo – znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, tytuły i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

Rozdział 2.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5.

1. Celem Fundacji jest:

a. działalność naukowa na rzecz badania kultury i tradycji europejskiej,

b. działalność na rzecz popularyzacji kultury i tradycji europejskiej,

c. działalność na rzecz rozwoju oraz ochrony dziedzictwa Europy,

d. działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami.

2. Cele te będą osiągane poprzez:

a. Organizowanie, uczestniczenie, a także popularyzowanie przedsięwzięć i projektów artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i społecznych,

b. Organizowanie oraz prowadzenie dyskusji, konferencji, warsztatów, wykładów oraz seminariów,

c. Inicjowanie oraz realizację programów badawczych,

d. Uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej oraz akcjach o profilu charytatywnym,

e. Współpracę z władzami samorządowymi oraz państwowymi,

f. Współpracę z organizacjami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi,

g. Prowadzenie i wspieranie akcji propagujących działalność statutową Fundacji.

3. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczeństwa.

4. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Prowadzona będzie w sferze zadań publicznych, takich jak:

a. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b. działalność na rzecz mniejszości narodowych,

c. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

d. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

e. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

f. kultura fizyczna i sport,

g. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

h. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami,

i. promocja i organizacja wolontariatu.

5. Obie formy działalności (nieodpłatna i odpłatna) będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 6.

1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych.

2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

3. Fundacja, w ramach realizacji celów statutowych, może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może pozyskiwać środki trwałe, sprzęty i inne materiały oraz zawierać umowy na wykonanie usług umożliwiające realizację jej celów.

5. Fundacja do realizacji swoich działań może zatrudniać pracowników oraz korzystać z odpowiadających świadczeniu pracy, świadczeń wolontariuszy.

 

Rozdział 3.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

 

§ 8.

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych, grantów i stypendiów,

e. odsetek i lokat bankowych,

f. dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych.

 

§ 9.

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Zarządu Fundacji.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes Zarządu Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

§ 10.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych.

3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców, darczyńców lub donatorów.

 

 

Rozdział 4.

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy

 

§ 11.

1. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania ich majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 5.

Organy i sposoby zorganizowania Fundacji

 

§ 12.

Organami fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.

 

Rozdział 5a.

Rada Fundacji

§ 13.

1. Składa się z 3 do 7 osób.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.

4. Członkowie Rady Fundacji:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c. członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje, z zastrzeżeniem ust. 6., w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 

6. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością przez pozostałych członków Rady w następujących przypadkach:

a. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,

b. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d. zaistnienia okoliczności innych niż wymienione, powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji,

e. utraty zaufania Rady Fundacji.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

§ 14.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.

3. Informacja o terminie posiedzenia powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie.

5. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej członków.

7. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

8. W przypadku, gdy pomimo zwołania posiedzenia Rady i należytego powiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa członków Rady, Przewodniczący Rady lub inna osoba wskazana w ust. 2., zwołuje kolejne posiedzenie, które odbędzie się w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od pierwotnego terminu posiedzenia.


§ 15.

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a. nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji,

b. prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji,

c. badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji,

d. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji,

e. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu oraz pracownikami Fundacji,

f. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

g. uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Rady Fundacji,

h. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

i. wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,

j. opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji,

k. rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,

l. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji,

m. reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji,

n. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu, a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń.

2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

Rozdział 5b.

Zarząd Fundacji

§ 16.

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony.

2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, śmierci członka Zarządu lub na skutek odwołania.

4. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w przypadku:

a. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

d. przekroczenia 75 roku życia,

e. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

f. istotnego naruszenia postanowień Statutu,

g. utraty zaufania Zarządu Fundacji.

5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

 

 § 17.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków na posiedzeniu Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu. 

5. Formy uchwały wymaga każda decyzja, która przekracza zakres zwykłego zarządu. 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 18.

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b. realizacja celów statutowych Fundacji,

c. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. przyjmowanie subwencji i dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

f. opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów pracy działania Fundacji oraz planów finansowych,

g. uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu Fundacji,

h. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji,

i. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

j. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Fundatora Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,

k. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz współpracowników Fundacji.

 § 19.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i otrzymywać za pełnienie funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

3. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji, podejmując stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji są wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

Rozdział 6.

Sposób reprezentowania fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 20.

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

 

Rozdział 7.

Zmiany statutu

§ 21.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady, a bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

3. W przypadku, gdy pomimo zwołania posiedzenia Rady i należytego powiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa członków Rady, Przewodniczący Rady lub inna osoba wskazana w § 14. ust. 2. zwołuje kolejne posiedzenie, które odbędzie się w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od pierwotnego terminu posiedzenia.

 

Rozdział 8.

Połączenie z inną fundacją

§ 22.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Połączenie z inną fundacją, dla swej skuteczności, wymaga zgody Zarządu Fundacji.

 

Rozdział 9.

Likwidacja Fundacji

§ 23.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.

3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

 

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe

§ 24.

1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.

2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

 

Statut sporządzono i podpisano w Trzcińcu, dnia 11 maja 2012 roku.